Pagrehistro

Impormasyon ng Account

Lahat ng mga patlang ay kinakailangan

Personal na Impormasyon

Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa privacy policy ng website na ito. Sa pag-sign up sa 21AM, binibigay ko ang aking pahintulot at awtorisasyon sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at sa kanyang accredited third party data processor na mangolekta, magbahagi at magproseso ng aking impormasyong sa ilalim ng mga probisyon ng Batas Republika 10173 - Data Privacy Act ng 2012 at sa iba pang naaangkop na batas at regulasyon.

Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ang kanyang accredited third party data processor sa gayon ay gumagarantiya sa pagtago, pagbahagi, at pagproseso ng lahat ng nakalap na impormasyon para lamang sa layunin ng pagrehistro, batay sa Batas Republika 10173.